6631 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına” erteleme!

H.Merkezi: DİSK, KESK,TTB, TMMOB İstanbul Tabip Odası’nda  yaptıkları basın toplantısı ile OHAL döneminde çıkan 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yürürlüğe girmesi gereken hükümlerinin 2020 yılına ertelenmesini, “Siyasal iktidar iş kazaları ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaya devam ediyor” sözleriyle eleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel açıklamada şunlara değindi, “2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasanın iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işverenleri ve iş yerlerini kapsam altına alacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin 2020 yılına ertelendiğini ve kamuda çalışan milyonlarca emekçinin ve 50’nin altında az tehlikeli sınıfta yer alan işçilerin sağlık ve güvenliği görmezden gelinmiştir” dedi.

OHAL sonrası AKP’nin ilk icraatlarından birinin, 6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hükümlerinin Temmuz 2017’ye ertelenmesi olduğunu kaydeden Tükel, “Hükümet, bu 1 yıllık ertelemeyi az bulmuş olacak ki, 18 Haziran 2017 tarihinde ‘Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair kanun’ içerisine konulan bir madde ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, İSİG hizmetlerini 2020 yılına ertelemiş oldu. 6331 sayılı kanunun göstermelik olduğunu ortaya koydu” dedi.

İktidar ulusal ve uluslararası sermayenin daha fazla büyümesi için yoğun mesailer harcayarak her yeni günü bir saldırı yasası ile karşılamaktadır.Tükel açıklamasına  “Taşeron çalıştırma, kısa süreli çalışma, geçici işçilik, kiralık işçilik yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. Bu düzenlemeler sonucu işçi cinayetleri hızla arttı. 2016 yılında 1970 işçimizi kaybettik. Son ertelemeyle milyonlarca kamu emekçisi ve özel sektörde çalışan işçinin işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinden mahrum kalacağını, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artacak. İlgili maddelerin ertelenmesinin işçi ve emekçilerin beden bütünlüğüne saldırıdır” diyen Tükel son olarak  “Bu, hükümetin tavrının kimlerden yana olduğunun göstergesidir. Hükümet programlarına yazdıkları gibi, sermayenin yükünü hafifletme, sömürünün önündeki engelleri en aza indirme pahasına milyonlarca işçi ve kamu emekçisinin sağlık ve güvenliği görmezden gelinmiştir” dedi.